Language of document : ECLI:EU:C:2019:951


 


 Определение на Съда (девети състав) от 7 ноември 2019 г. —
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca и др.

(Дело C569/19)

„Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда — Липса на достатъчно точни сведения за фактическия и правния контекст на спора в главното производство, както и за причините, поради които е необходим отговор на преюдициалните въпроси — Явна недопустимост“

1.      Преюдициални въпроси — Допустимост — Запитване, в което не се предоставя никакво уточнение относно фактическия и нормативен контекст и в което не се излагат причините, обосноваващи отправянето на запитване до Съда — Явна недопустимост

(член 267 ДФЕС; член 23 от Статута на Съда; член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 4—10, 12, 13 и диспозитива)

2.      Преюдициални въпроси — Преценка за валидност — Компетентност на Съда — Първично право — Изключване

(член 45, параграф 4 ДФЕС и член 267, първа алинея, буква б) ДФЕС; член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 11)

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Tribunale di Potenza (Първоинстанционен съд Потенца, Италия), с акт от 13 юни 2019 г., е явно недопустимо.