Language of document : ECLI:EU:C:2019:951


 


 Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 7. listopadu 2019 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a další

(věc C-569/19)

„Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora – Nedostatečné upřesnění skutkového a právního rámce sporu v původním řízení, jakož i skutečností odůvodňujících potřebu odpovědi na předběžnou otázku – Zjevná nepřípustnost“

1.      Předběžné otázky – Přípustnost – Žádost, která nijak neupřesňuje skutkový a právní rámec a nejsou v ní vylíčeny skutečnosti odůvodňující předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru – Zjevná nepřípustnost

(Článek 267 SFEU; statut Soudního dvora, článek 23; jednací řád Soudního dvora, čl. 53 odst. 2 a článek 94)

(viz body 4-10, 12, 13 a výrok)

2.      Předběžné otázky – Posouzení platnosti – Pravomoc Soudního dvora – Primární právo – Vyloučení

[Článek 45 odst. 4 a čl. 267 první pododstavec písm. b) SFEU; jednací řád Soudního dvora, čl. 53 odst. 2]

(viz bod 11)

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Tribunale di Potenza (soud v Potenzi, Itálie) ze dne 13. června 2019 je zjevně nepřípustná.