Language of document : ECLI:EU:C:2019:951


 


 Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 7. novembra rīkojums –
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca u.c.

(lieta C569/19)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants – Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemesliem, kas pamato atbildes uz prejudiciālajiem jautājumiem vajadzību, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

1.      Prejudiciāli jautājumi – Pieņemamība – Lūgums, kurā nav sniegti nekādi precizējumi par faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu un nav norādīts vēršanās Tiesā pamatojums – Acīmredzama nepieņemamība

(LESD 267. pants; Tiesas statūtu 23. pants; Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants)

(skat. 4.–10., 12., 13. punktu un rezolutīvo daļu)

2.      Prejudiciāli jautājumi – Spēkā esamības novērtējums – Tiesas kompetence – Primārās tiesības – Izslēgšana

(LESD 45. panta 4. punkts un 267. panta 1. daļas b) punkts; Vispārējās tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts)

(skat. 11. punktu)

Rezolutīvā daļa

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Tribunale di Potenza (Potencas tiesa, Itālija) iesniegusi ar lēmumu, kas pieņemts 2019. gada 13. jūnijā, ir acīmredzami nepieņemams.