Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 22 marca 2019 r. w sprawie T-657/18, Hochmann Marketing GmbH / Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 24 maja 2019 r.

(Sprawa C-408/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Hochmann Marketing GmbH (przedstawiciel: J. Jennings, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (siódma izba) postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. odrzucił odwołanie i orzekł, że wnosząca odwołanie pokrywa koszty własne.

____________