Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 czerwca 2019 r. w sprawie T-389/18, Klaus Nonnemacher / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 2 września 2019 r. przez Klausa Nonnemachera

(Sprawa C-659/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Klaus Nonnemacher (przedstawiciel: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Paul Ingram

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r. stwierdził niedopuszczalność odwołania i nakazał wnoszącemu odwołanie pokrycie własnych kosztów.

____________