Language of document :

Иск, предявен на 17 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-767/19)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: O. Beynet, Й. Г. Маринова)

Ответник: Кралство Белгия

Искания

да се установи, че Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО1 и по Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО2 , като не е транспонирало правилно:

член 9, параграф 1, буква a) от Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО,

член 37, параграф 4, букви а) и б) от Директива 2009/72/ЕО и член 41, параграф 4, букви а) и б) от Директива 2009/73/ЕО,

член 37, параграф 6, букви а), б) и в) и параграф 9 от Директива 2009/72/ЕО и член 41, параграф 6, букви а), б) и в) и параграф 9 от Директива 2009/73/ЕО,

член 37, параграф 10 от Директива 2009/72/ЕО и член 41, параграф 10 от Директива 2009/73/ЕО;

да се осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Предмет на иска е неправилното транспониране в Белгия на Директиви 2009/72 и 2009/73, отнасящи се съответно до вътрешния пазар на електроенергия и вътрешния пазар на природен газ. В посочените директиви се съдържат по-конкретно разпоредби във връзка с ефективното отделяне на дейностите по експлоатация на преносните системи на електроенергия и газ, от една страна, от дейностите по доставка и производство, от друга страна, за да се предотврати опасността от дискриминация при експлоатацията на системите. За постигането на техните цели, тези директиви предвиждат и създаването на независими национални регулаторни органи.

Комисията счита, че транспонирането на директивите от Кралство Белгия е извършено непълно по два основни аспекта, а именно относно пълното разделяне на собствеността и относно разпоредбите, свързани с правомощията и независимостта на националния регулаторен орган.

____________

1 ОВ L 211, 2009 г., стр. 55.

2 ОВ L 211, 2009 г., стр. 94.