Language of document :

Žaloba podaná dne 17. října 2019 – Evropská komise v. Belgické království

(Věc C-767/19)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: O. Beynet, Y. G. Marinova, zmocněnkyně)

Žalované: Belgické království

Návrhová žádání žalobkyně

Určit, že Belgické království tím, že neprovedlo správně:

článek 9 odst. 1 bod a) směrnice 2009/72/ES a 2009/73/ES,

článek 37 odst. 4 body a) a b), směrnice 2009/72/ES a čl. 41 odst. 4 body a) a b) směrnice 2009/73/ES,

článek 37 odst. 6 body a), b) a c) a odst. 9 směrnice 2009/72/ES a čl. 41 odst. 6 body a), b) a c) a odst. 9 směrnice 2009/73/ES,

článek 37 odst. 10 směrnice 2009/72/ES a čl. 41 odst. 10 směrnice 2009/73/ES;

nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES1 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES2 ;

uložil Belgickému království náhradu nákladů.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Předmětem žaloby je nesprávné provedení směrnic 2009/72 a 2009/73 týkajících se vnitřního trhu s elektřinou a se zemním plynem. Uvedené směrnice obsahují mimo jiné ustanovení týkající se účinného oddělení správy sítí pro přepravu elektřiny a plynu od výroby a dodávek, aby bylo zabráněno riziku diskriminace při provozování sítě. Pro účely dosažení cílů, které vytyčují, upravují rovněž zřízení nezávislých vnitrostátních regulačních orgánů.

Komise má za to, že Belgické království neprovedlo směrnice dostatečně ve dvou základních ohledech, a sice plné oddělení vlastnictví a ustanovení týkající se pravomocí a nezávislosti vnitrostátního regulačního orgánu.

____________

1 Úř. věst. 2009 L 211, s. 55

2 Úř. věst. 2009 L 211, s. 94.