Language of document :

Sag anlagt den 17. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

(Sag C-767/19)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved O. Beynet og Y.G. Marinova, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Belgien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF 1 og til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF 2 , idet det ikke har foretaget en korrekt gennemførelse af følgende:

artikel 9, stk. 1, litra a), i både direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF,

artikel 37, stk. 4, litra a) og b), i direktiv 2009/72/EF og artikel 41, stk. 4, litra a) og b), i direktiv 2009/73/EF.

artikel 37, stk. 6, litra a), b) og c) og artikel 37, stk. 9, i direktiv 2009/72/EF samt artikel 41, stk. 6, litra a), b) og c), og artikel 41, stk. 9, i direktiv 2009/73/EF, og

artikel 37, stk. 10, i direktiv 2009/72/EF og artikel 41, stk. 10, i direktiv 2009/73/EF.

Kongeriget Belgien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Søgsmålet vedrører Belgiens mangelfulde gennemførelse af direktiv 2009/72 og 2009/73 vedrørende det indre marked for henholdsvis elektricitet og naturgas. Disse direktiver indeholder bl.a. bestemmelser om den effektive adskillelse mellem elektricitet- og gastransmissionsaktiviteter på den ene side og produktions- og forsyningsvirksomhed på den anden side for at forebygge risikoen for forskelsbehandling i netdriften. Direktiverne foreskriver ligeledes oprettelsen af uafhængige nationale regulerende myndigheder for at nå de heri fastsatte mål.

Kommissionen har gjort gældende, at Kongeriget Belgiens gennemførelse af direktiverne er sket utilstrækkeligt på to væsentlige punkter, nemlig oprettelsen af en fuld ejerskabsmæssig adskillelse og bestemmelserne om den nationale regulerende myndigheds uafhængighed.

____________

1     EUT 2009 L 201, s. 55.

2     EUT 2009 L 211, s. 94.