Language of document :

Kanne 17.10.2019 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(asia C-767/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: O. Beynet ja Y. G. Marinova)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, ettei Belgian kuningaskunta ole täyttänyt sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY1 ja maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY2 mukaisia velvollisuuksiaan, koska se on jättänyt panematta asianmukaisesti täytäntöön

direktiivien 2009/72/EY ja 2009/73/EY 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan

direktiivin 2009/72/EY 37 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan ja direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan

direktiivin 2009/72/EY 37 artiklan 6 kohdan a, b ja c alakohdan ja 9 kohdan ja direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a, b ja c alakohdan ja 9 kohdan

direktiivin 2009/72/EY 37 artiklan 10 kohdan ja direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 10 kohdan

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanne koskee sitä, että Belgiassa on pantu puutteellisesti täytäntöön direktiivit 2009/72 ja 2009/73, joista ensiksi mainittu koskee sähkön ja jälkimmäinen maakaasun sisämarkkinoita. Mainitut direktiivit sisältävät säännöksiä, jotka koskevat muun muassa yhtäältä sähkön ja maakaasun kuljetusverkkotoiminnan ja toisaalta toimitus- ja tuotantotoimien tehokasta erottamista toisistaan, jotta voidaan ehkäistä vaara syrjinnästä verkon käyttämisessä. Direktiiveissä säädetään niissä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi myös riippumattomien sääntelyviranomaisten luomisesta.

Komissio katsoo, että Belgian kuningaskunta on pannut kyseiset direktiivit täytäntöön puutteellisesti kahden tekijän osalta, eli omistusrakenteiden täysimääräisen erottamisen osalta ja sellaisten säännösten osalta, jotka koskevat kansallisen sääntelyviranomaisen toimivaltuuksia ja riippumattomuutta.

____________

1 EUVL 2009, L 211, s. 55.

2 EUVL 2009, L 211, s. 94.