Language of document :

2019. október 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

(C-767/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: O. Beynet, Y. G. Marinova meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság nem teljesítette a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből,1 és a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből2 eredő kötelezettségeit, mivel nem ültette át megfelelően a következő rendelkezéseket:

a 2009/72/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének a) pontját és az 2009/73/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének a) pontját;

a 2009/72/EK irányelv 37. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontját és a 2009/73/EK irányelv 41. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontját;

a 2009/72/EK irányelv 37. cikke (6) bekezdésének a), b) és c) pontját és (9) bekezdését és 2009/73/EK irányelv 41. cikke (6) bekezdését a), b) és c) pontját és (9) bekezdését;

a 2009/72/EK irányelv 37. cikke (10) bekezdését, 2009/73/EK irányelv 41. cikke (10) bekezdését;

a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset tárgya a villamos energia belső piacára vonatkozó 2009/72 irányelv és a földgáz belső piacára vonatkozó 2009/73 irányelvből téves átültetése Belgiumban. Az említett irányelvek többek között egyrészt a villamosenergia-szállítási és földgáz-szállítási rendszerek üzemeltetése, másrészt az ellátási és termelési tevékenységek tényleges elkülönítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak annak érdekében, hogy a hálózatüzemeltetés területén elkerüljék a hátrányos megkülönböztetés kockázatát. Ezek az irányelvek az általuk meghatározott célkitűzések elérése érdekében előírják továbbá a független nemzeti szabályozó hatóságok létrehozását.

A Bizottság álláspontja szerint a Belga Királyság két lényeges elem tekintetében nem megfelelően végezte el az irányelvek átültetését, nevezetesen a teljes tulajdonjogi szétválasztás megvalósítása és a nemzeti szabályozó hatóság hatáskörére és függetlenségére vonatkozó rendelkezések tekintetében.

____________

1 HL 2009. L 211., 55. o.; helyesbítés: HL 2015. L 167., 94. o.

2 HL 2009. L 211., 94. o.; helyesbítés: HL 2015. L 167., 97. o.