Language of document :

Beroep ingesteld op 17 oktober 2019 – Europese Commissie/Koninkrijk België

(Zaak C-767/19)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: O. Beynet, Y. G. Marinova, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk België

Conclusies

vaststellen dat het Koninkrijk België de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten uit hoofde van richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG1 , en uit hoofde van richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG2 , door de volgende artikelen niet correct in Belgisch recht om te zetten:

artikel 9, lid 1, onder a), van de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG,

artikel 37, lid 4, onder a) et b), van richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 4, onder a) en b), van richtlijn 2009/73/EG,

artikel 37, lid 6, onder a), b) en c), en lid 9, van richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 6, onder a), b) en c), en lid 9, van richtlijn 2009/73/EG,

artikel 37, lid 10, van richtlijn 2009/72/EG en artikel 41, lid 10, van richtlijn 2009/73/EG;

het Koninkrijk België verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het beroep heeft als voorwerp de gebrekkige omzetting in België van de richtlijnen 2009/72 en 2009/73 betreffende de interne markt voor, respectievelijk, elektriciteit en aardgas. Deze richtlijnen bevatten met name bepalingen betreffende de effectieve scheiding tussen, enerzijds, het beheer van de elektriciteits- en gastransmissiesystemen en, anderzijds, de leverings- en productieactiviteiten, teneinde discriminatie bij de exploitatie van de netten te vermijden. Zij voorzien ook in de oprichting van onafhankelijke nationale regulerende instanties.

De Commissie betoogt dat de omzetting van de richtlijnen door het Koninkrijk België op twee essentiële punten ontoereikend is, namelijk de invoering van de volledige ontvlechting van de eigendom en de bepalingen betreffende de bevoegdheden en de onafhankelijkheid van de nationale regulerende instanties.

____________

1 PB 2009, L 211, blz. 55.

2 PB 2009, L 211, blz. 94.