Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2019 r. – Komisja Europejska / Królestwo Belgii

(Sprawa C-767/19)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: O. Beynet, Y. G. Marinova, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE1 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE2 , nie dokonując prawidłowej transpozycji:

art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektyw 2009/72/WE i 2009/73/WE,

art. 37 ust. 4 lit. a) i b) dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 41 ust. 4 lit. a) i b) dyrektywy 2009/73/WE,

art. 37 ust. 6 lit. a), b) i c) oraz art. 37 ust. 9 dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 41 ust. 6 lit. a), b) i c) oraz art. 37 ust. 9 dyrektywy 2009/73/WE,

art. 37 ust. 10 dyrektywy 2009/72/WE i art. 41 ust. 10 dyrektywy 2009/73/WE;

obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Przedmiotem skargi jest nieprawidłowa transpozycja w Belgii dyrektyw 2009/72 oraz 2009/73, dotyczących, odpowiednio, rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Dyrektywy te zawierają w szczególności przepisy dotyczące skutecznego oddzielenia zarządzania sieciami przesyłowymi energii elektrycznej oraz gazu od działalności w zakresie dostaw i produkcji w celu zapobieżenia ryzyku dyskryminacji w zakresie eksploatacji sieci. Dla osiągnięcia wyznaczonych przez nie celów, przewidują one również ustanowienie niezależnych krajowych organów regulacyjnych.

Zdaniem Komisji transpozycja tych dyrektyw została dokonana przez Królestwo Belgii w sposób niewystarczający w dwóch zasadniczych aspektach, a mianowicie w zakresie ustanowienia całkowitego rozdziału własności oraz przepisów dotyczących uprawnień i niezależności krajowego organu regulacyjnego.

____________

1 Dz.U. 2009, L 211, s. 55.

2 Dz.U. 2009, L 211, s. 94.