Language of document :

Žaloba podaná 17. októbra 2019 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(vec C-767/19)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: O. Beynet, Y. G. Marinova, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určil, že Belgické kráľovstvo si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES1 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES2 tým, že správne neprebralo:

článok 9 ods. 1 písm. a) smerníc 2009/72/ES a 2009/73/ES,

článok 37 ods. 4 písm. a) a b) smernice 2009/72/ES a článok 41 ods. 4 písm. a) a b) smernice 2009/73/ES,

článok 37 ods. 6 písm. a) b) a c) a článok 37 ods. 9 smernice 2009/72/ES a článok 41 ods. 6 písm. a) b) a c) a článok 41 ods. 9 smernice 2009/73/ES,

článok 37 ods. 10 smernice 2009/72/ES a článok 41 ods. 10 smernice 2009/73/ES,

uložil Belgickému kráľovstvu povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetom žaloby je nesprávne prebranie smerníc 2009/72/ES a 2009/73/ES tykajúcich sa vnútorného trhu s elektrinou a so zemným plynom, v Belgicku. Uvedené smernice obsahujú predovšetkým ustanovenia týkajúce sa účinného oddelenia prevádzky prenosových sústav elektriny a pozemného plynu na jednej strane od ťažobných a dodávateľských činností na druhej strane, aby sa predchádzalo nebezpečenstvám spočívajúcim v diskriminácií v ťažbe sústavy. Na dosiahnutie stanovených cieľov upravujú aj vznik nezávislých vnútroštátnych regulačných orgánov.

Komisia sa domnieva, že smernice neboli v Belgickom kráľovstve dostatočne prebrané z dvoch podstatných hľadísk, a to z hľadiska úplného oddelenia vlastníctva a z hľadiska ustanovení týkajúcich sa právomocí a nezávislosti vnútroštátneho regulačného orgánu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 55.

2 Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 94.