Language of document :

Talan väckt den 17 oktober 2019 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-767/19)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: O. Beynet, Y. G. Marinova)

Svarande: Konungariket Belgien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG och enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG genom att inte korrekt ha införlivat:

artikel 9.1 a i direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG

artikel 37.4 a och b i direktiv 2009/72/EG och artikel 41.4 a och b i direktiv 2009/73/EG,

artikel 37.6 a – c och 41.9 i direktiv 2009/72/EG och artikel 41.6 a – c och 41.9 i direktiv 2009/73/EG,

artikel 37.10 i direktiv 2009/72/EG och artikel 41.10 i direktiv 2009/73/EG., och

förplikta Konungariket Belgien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Talan avser Belgiens bristfälliga införlivande av direktiven 2009/72 och 2009/73 om den inre marknaden för el respektive naturgas. Direktiven innehåller bland annat bestämmelser om en faktisk åtskillnad mellan el- och gasöverföringen å ena sidan och tillhandahållande och framställning å andra sidan för att förebygga risken för särbehandling vid nätdriften. Direktiven föreskiver även att det ska upprättas oberoende nationella tillsynsmyndigheter för att uppnå de mål som föreskrivs.

Kommissionen anser att Konungariket Belgien har införlivat direktiven bristfälligt i två väsentliga avseenden, nämligen en fullständig ägarmässig åtskillnad och bestämmelserna om den nationella tillsynsyndighetens oberoende.

____________