Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 24. maijā Hochmann Marketing GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 22. marta rīkojumu lietā T-673/18 Hochmann Marketing GmbH/Eiropas Komisija

(Lieta C-409/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Hochmann Marketing GmbH (pārstāvis: J. Jennings, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Eiropas Savienības Tiesa (septītā palāta) ar 2019. gada 31. oktobra rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.

____________