Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Обединено кралство) постъпило на 6 ноември 2019 г. — AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc

(Дело C-814/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Страни в главното производство

Ищци: AC, TM, GM, MM

Ответници: ABC Sl, XYZ Plc

Преюдициални въпроси

Изисква ли член 13, параграф 3 от Регламент № 1215/20121 основанието, на което увреденото лице се позовава в иска срещу притежателя на полицата/застрахования, да включва въпрос във връзка със застраховане?

При утвърдителен отговор на въпроса по буква а), за да се приеме, че искът на увреденото лице е във връзка със застраховане, достатъчно ли е искът, който възнамерява да предяви срещу притежателя на полицата/застрахования, да произтича от същите фактически обстоятелства и да е предявен в рамките на същото дело като предявения срещу застрахователя пряк иск?

При отрицателен отговор на въпроса по буква а) достатъчно ли е привличането на застрахования в производството по прекия иск срещу застрахователя да бъде разрешено от правото, приложимо към прекия иск срещу застрахователя?

Включва ли понятието „увредена страна“ по член 13, параграф 2 лице, родено вследствие на техники за асистирана репродукция, когато то възнамерява да предяви иск, в който твърди, че при изпълнението на техниките за асистирана репродукция, използвани за зачеването на това лице, е допусната небрежност?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ, L 351, 2012 г., стp. 1).