Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Spojené království) dne 6. listopadu 2019 – AC, TM, GM, MM v. ABC Sl, XYZ Plc

(Věc C-814/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Účastníci původního řízení

Žalobci: AC, TM, GM, MM

Žalovaní: ABC Sl, XYZ Plc

Předběžné otázky

Požaduje čl. 13 odst. 3 přepracovaného znění nařízení č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1 , aby žalobní důvod, kterého se poškozený dovolává při uplatnění nároku vůči pojistníkovi/pojištěnému, zahrnoval věc pojištění

Je-li odpověď na otázku pod písm. a) kladná, je skutečnost, že nárok, který chce poškozený uplatnit vůči pojistníkovi/pojištěnému, vyplývá ze stejných skutečností a je vznesen v té samé žalobě jako přímý nárok uplatněný vůči pojistiteli, dostatečná k tomu, aby odůvodnila závěr, že nárok poškozeného je věcí pojištění?

Je-li odpověď na otázku a) záporná, postačuje, že přistoupení pojištěného k přímé žalobě proti pojistiteli umožňuje právo rozhodné pro přímou žalobu proti pojistiteli?

Zahrnuje pojem „poškozený“ podle čl. 13 odst. 2 osobu narozenou v důsledku použití metody asistované reprodukce za okolností, kdy tato osoba chce uplatnit nárok týkající se nedbalosti při použití metody asistované reprodukce, která byla použita k početí této osoby?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).