Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales) og Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Det Forenede Kongerige) den 6. november 2019 – AC, TM, GM og MM mod ABC Sl og XYZ Plc

(Sag C-814/19)

Processprog: engelsk

De forelæggende retter

High Court of Justice (England & Wales) og Queen’s Bench Division (Divisional Court)

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: AC, TM, GM og MM

Sagsøgte: ABC Sl og XYZ Plc

Præjudicielle spørgsmål

a.    Medfører artikel 13, stk. 3, i forordning nr. 1215/2012 1 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning) et krav om, at den påstand, den skadelidte fremfører til støtte for sagsanlægget mod forsikringstageren/den sikrede, vedrører en forsikringssag?

b.    Såfremt spørgsmål a) besvares bekræftende, er det forhold, at det erstatningskrav, som skadelidte søger at gøre gældende mod forsikringstageren/den sikrede, udspringer af de samme forhold og er fremsat inden for rammerne af samme sagsanlæg som det direkte søgsmål, der er anlagt mod forsikringsgiveren, da tilstrækkeligt til, at det kan konkluderes, at skadelidtes søgsmål er en forsikringssag?

c.    Såfremt spørgsmål a) besvares benægtende, er det da tilstrækkeligt, at lovgivningen, der finder anvendelse på det direkte sagsanlæg mod forsikringsgiveren, indeholder hjemmel til, at den sikrede kan inddrages i det direkte sagsanlæg mod forsikringsgiveren?

d.    Dækker begrebet »skadelidt« i artikel 13, stk. 2, en person, der er født som resultat af assisterede reproduktionsteknikker under omstændigheder, hvor denne person fremsætter erstatningskrav vedrørende uagtsomhed udvist i forbindelse med anvendelsen af de assisterede reproduktionsteknikker, der blev brugt ved denne persons undfangelse?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12.12.2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT 2012, L 351, s. 1).