Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Ühendkuningriik) 6. novembril 2019 – AC, TM, GM, MM versus ABC Sl, XYZ Plc

(kohtuasi C-814/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: AC, TM, GM, MM

Kostjad: ABC Sl, XYZ Plc

Eelotsuse küsimused

a.    Kas määruse nr 1215/20121 artikli 13 lõike 3 kohaldatavuse eelduseks on nõue, et hagi alus, millele kahjustatud isik oma nõudes kindlustusvõtja või kindlustatu vastu tugineb, sisaldab kindlustusega seotud küsimust?

b.    Kui vastus küsimusele a on jaatav, kas siis asjaolu, et nõue, mille kahjustatud isik kindlustusvõtja või kindlustatu vastu esitab, tuleneb samadest asjaoludest ning esitatakse samas otsehagis koos kindlustusandja vastu esitatud nõudega, on piisav õigustamaks järeldust, et kahjustatud isiku nõue on kindlustusega seotud küsimus?

c.    Kui vastus küsimusele a on eitav, kas siis on piisav, et kindlustatu kaasamine kindlustusandja vastu esitatud otsehagisse on lubatud seadusega, mis reguleerib kindlustusandja vastu otsehagi esitamist?

d.    Kas artikli 13 lõikes 2 sätestatud mõiste „kahjustatud isik“ hõlmab isikut, kes sündis kunstliku viljastamise ravi tulemusel, olukorras, kus kõnealune isik esitab nõude, milles ta tugineb hooletusele tema eostamisel kasutatud kunstliku viljastamise meetodite kasutamisel?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).