Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. novembrī iesniedza High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Apvienotā Karaliste) – AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc

(Lieta C-814/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Pamatlietas puses

Prasītāji: AC, TM, GM, MM

Atbildētājas: ABC Sl, XYZ Plc

Prejudiciālie jautājumi

Vai saskaņā ar Briseles I bis regulas Nr. 1215/2012 1 13. panta 3. punktu tiek prasīts, lai prasības, uz kuru cietusī puse atsaucas, celdama prasību pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto, pamats attiektos uz lietu, kas saistīta ar apdrošināšanu?

Ja atbilde uz a) jautājumu ir apstiprinoša, vai ar to, ka prasība, ko cietusī puse vēlas celt pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto, izriet no tiem pašiem faktiem, kas ir pret apdrošinātāju celtās tiešās prasības pamatā, un šī prasība tiek celta tajā pašā tiesvedībā, kas ir vērsta pret apdrošinātāju, pietiek, lai secinātu, ka cietušās puses prasība ir lieta, kas saistīta ar apdrošināšanu?

Ja atbilde uz a) jautājumu ir noliedzoša, vai pietiek ar to, ka apdrošinātā piesaistīšana tiešai prasībai pret apdrošinātāju ir paredzēta tiesību aktos, kas reglamentē tiešu prasību celšanu pret apdrošinātāju?

Vai uz personu, kas ir dzimusi mākslīgās apaugļošanas procedūru veikšanas rezultātā, attiecas jēdziens “cietusī puse” 13. panta 2. punkta izpratnē situācijā, kad šāda persona vēlas celt prasību par nolaidību, kas it kā ir pieļauta šīs personas ieņemšanas nolūkos veiktajās mākslīgās apaugļošanas procedūrās?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.)