Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez the High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 6 listopada 2019 r. – AC, TM, GM, MM przeciwko ABC Sl, XYZ Plc

(Sprawa C-814/19)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: AC, TM, GM, MM

Strona pozwana: ABC Sl, XYZ Plc

Pytania prejudycjalne

a.    Czy art. 13 ust. 3 rozporządzenia [nr 1215/2012]1 wymaga, by przyczyna powództwa wniesionego przez poszkodowanego przeciwko posiadaczowi polisy / ubezpieczonemu obejmowała sprawę dotyczącą ubezpieczenia?

b.    Jeżeli odpowiedź na pytanie (a) jest twierdząca, to czy okoliczność, że powództwo, które poszkodowany zamierza wnieść przeciwko posiadaczowi polisy / ubezpieczonemu opiera się na tym samym stanie faktycznym i jest wnoszone w ramach tego samego postępowania, co bezpośrednie powództwo przeciwko ubezpieczycielowi, jest wystarczająca by uzasadnić wniosek, że powództwo poszkodowanego obejmuje sprawę dotyczącą ubezpieczenia?

c.    Jeżeli odpowiedź na pytanie (a) jest przecząca, to czy jest wystarczające, że przypozwanie ubezpieczonego w ramach bezpośredniego powództwa przeciwko ubezpieczycielowi jest dopuszczone przez prawo właściwe dla bezpośredniego powództwa przeciwko ubezpieczycielowi?

d.    Czy pojęcie „poszkodowany” w rozumieniu art. 13 ust. 2 obejmuje osobę urodzoną w wyniku zastosowania technik wspomaganej prokreacji w sytuacji, w której ta osoba zamierza wnieść powództwo zarzucając, że w ramach wykonywania technik wspomaganej prokreacji prowadzących do jej poczęcia dopuszczono się niedbalstwa?

____________

1 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1).