Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Spojené kráľovstvo) 6. novembra 2019 – AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc

(vec C-814/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: AC, TM, GM, MM

Žalovaní: ABC Sl, XYZ Plc

Prejudiciálne otázky

a.    Je požiadavkou článku 13 ods. 3 prepracovaného znenia nariadenia o rozsudkoch č. 1215/20121 , že právny dôvod, o ktorý sa poškodený opiera pri uplatňovaní nároku proti poistníkovi/poistenému, zahŕňa vec týkajúcu sa poistenia?

b.    Ak je odpoveď na otázku pod písm. (a) kladná, je skutočnosť, že nárok, ktorý sa snaží poškodený vzniesť proti poistníkovi/poistenému, vyplýva z tých istých skutočností, a je vznesený v tej istej žalobe ako priamy nárok vznesený proti poistiteľovi, dostatočná na odôvodnenie záveru, že nárok poškodeného je vecou, ktorá sa týka poistenia?

c.    Ak je odpoveď na otázku pod písm. (a) záporná, postačuje, že pribratie poisteného do priameho konania proti poistiteľovi umožňuje právny poriadok, ktorým sa riadi priama žaloba proti poistiteľovi?

d.    Má pojem „poškodený“ podľa článku 13 ods. 2 zahŕňať osobu, ktorá sa narodila v dôsledku metód asistovanej reprodukcie, za okolností, keď sa takáto osoba snaží vzniesť nárok, v ktorom tvrdí, že výkon metód asistovanej reprodukcie použitých pri počatí tejto osoby bol zanedbaný?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).