Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Förenade kungariket) den 6 november 2019 – AC, TM, GM, MM mot ABC Sl, XYZ Plc

(Mål C-814/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Parter i det nationella målet

Kärande: AC, TM, GM, MM

Svarande: ABC Sl, XYZ Plc

Tolkningsfrågor

Är det ett krav enligt artikel 13.3 i förordning nr 1215/20121 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) att den rättsliga grund som den skadelidande åberopar för att väcka talan mot försäkringstagaren/den försäkrade rör en försäkringstvist?

Om tolkningsfråga a) ska bevaras jakande, är det tillräckligt för att fastställa att den skadelidandes talan rör en försäkringstvist, att den talan som den skadelidande avser att väcka mot försäkringstagaren/den försäkrade bygger på samma faktiska omständigheter, och har väckts inom ramen för samma process, som den direkta talan som har väckts mot försäkringsgivaren?

Om tolkningsfråga a) ska besvaras nekande, räcker det att det enligt den lag som ska tillämpas på den direkta talan mot försäkringsgivaren är tillåtet att talan mot den försäkrade prövas i samma rättegång?

Omfattar begreppet ”skadelidande” i den mening som avses i artikel 13.2 en person som har fötts till följd av metoder för assisterad befruktning, när denna person avser att väcka talan och gör gällande att metoderna för den assisterade befruktningen som användes vid denna persons tillkomst hade utförts vårdslöst?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område EUT L 351, 2012, s. 1).