Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2019 Rada Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 4. září 2019 ve věci T-308/18, Hamas v. Rada

(Věc C-833/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupci: B. Driessen, S. Van Overmeire, zmocněnci)

Další účastník řízení: Hamas

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Rada navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-308/18;

vydal konečné rozhodnutí o otázkách, které jsou předmětem tohoto kasačního opravného prostředku; a

uložil žalobkyni ve věci T-308/18 náhradu nákladů vynaložených Radou v řízení v prvním stupni i v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Rada se zaprvé domnívá, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení v souvislosti s osmým žalobním důvodem směřujícím ke zrušení, který se týkal „nedostatečného ověření odůvodnění“, když rozhodl, že odůvodnění týkající se napadených opatření mělo být podepsáno.

Rada zadruhé vytýká Tribunálu, že nesprávně dospěl k závěru, že rozhodnutí amerických orgánů jsou dostatečným základem pro zařazení Hamásu na seznam připojený k napadeným opatřením.

____________