Language of document :

Euroopa Liidu Nõukogu 14. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 4. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-308/18: Hamas versus nõukogu

(kohtuasi C-833/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: B. Driessen ja S. Van Overmeire)

Teine menetlusosaline: Hamas

Apellandi nõuded

Nõukogu palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-308/18;

teha lõplik otsus käesoleva apellatsioonkaebuse esemeks olevates küsimustes, ja

mõista esimese kohtuastme ja käesoleva apellatsioonimenetlusega seotud nõukogu kohtukulud välja hagejalt kohtuasjas T-308/18.

Väited ja peamised argumendid

Esiteks on nõukogu seisukohal, et Üldkohus rikkus õigusnorme, kui ta hindas kaheksandat tühistamisväidet, et „põhjendused on tõestamata“, ja jõudis järeldusele, et vaidlustatud meetmete põhjendused oleks tulnud allkirjastada.

Teiseks heidab nõukogu Üldkohtule ette, et ta eksis, kui ei teinud järeldust, et Ameerika Ühendriikide ametiasutuste otsused kujutasid endast piisavat alust Hamasi kandmiseks vaidlustatud meetmetele lisatud loetellu.

____________