Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 14 november 2019 door de Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 4 september 2019 in zaak T-308/18, Hamas/Raad

(Zaak C-833/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: B. Driessen, S. Van Overmeire, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: Hamas

Conclusies

het arrest van het Gerecht in zaak T-308/18 vernietigen;

definitief uitspraak doen over de punten waarop de onderhavige hogere voorziening betrekking heeft; en

de verzoekende partij in zaak T-308/18 verwijzen in de door de Raad in eerste aanleg en in het kader van de onderhavige hogere voorziening gemaakte kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ten eerste meent de Raad dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van het achtste middel tot nietigverklaring, ontleend aan „het ontbreken van authenticatie van de motiveringˮ, door te concluderen dat de motivering betreffende de bestreden maatregelen ondertekend had moeten zijn.

Ten tweede verwijt de Raad het Gerecht dat het zich vergist heeft door niet te concluderen dat de beslissingen van de Amerikaanse autoriteiten een voldoende grondslag zijn om Hamas op de lijst te plaatsen die als bijlage is gehecht aan de bestreden beslissingen.

____________