Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 4 września 2019 r. w sprawie T-308/18, Hamas / Rada, wniesione w dniu 14 listopada 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej

(Sprawa C-833/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. Driessen, S. Van Overmeire, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Hamas

Żądania wnoszącego odwołanie

Rada wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku w sprawie T-308/18;

wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia w odniesieniu do kwestii stanowiących przedmiot niniejszego odwołania; oraz

obciążenie strony skarżącej w sprawie T-308/18 kosztami poniesionymi przez Radę w pierwszej instancji oraz w niniejszym postępowaniu odwoławczym.

Zarzuty i główne argumenty

Po pierwsze Rada uważa, że Sąd naruszył prawo w ocenie zarzutu ósmego skargi o stwierdzenie nieważności, dotyczącego „braku uwierzytelnienia przedstawionego uzasadnienia”, gdy stwierdził, że uzasadnienia dotyczące zaskarżonych aktów powinny były zostać podpisane.

Po drugie Rada zarzuca Sądowi, iż popełnił błąd poprzez brak stwierdzenia, że decyzje organów amerykańskich stanowiły wystarczającą podstawę do umieszczenia Hamasu w wykazie załączonym do zaskarżonych aktów.

____________