Language of document :

Odvolanie podané 14. novembra 2019: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 4. septembra 2019 vo veci T-308/18, Hamas/Rada

(vec C-833/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen, S. Van Overmeire, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Hamas

Návrhy odvolateľky

Rada navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-308/18,

s konečnou platnosťou rozhodol o otázkach, ktoré tvoria predmet tohto odvolania, a

uložil žalobkyni vo veci T-308/18 povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade v prvostupňovom konaní a v odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Po prvé, Rada zastáva názor, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v súvislosti s ôsmym návrhom na zrušenie založeným na „pochybení autentifikácie odôvodnení“, keď rozhodol, že odôvodnenia týkajúce sa napadnutých opatrení mali byť podpísané.

Po druhé, Rada vytýka Všeobecnému súdu, že pochybil, keď rozhodol, že rozhodnutia amerických orgánov predstavovali dostatočný základ pre zapísanie Hamasu na zoznam, ktorý je prílohou napadnutých opatrení.

____________