Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 12. septembrī Retail Royalty Co. iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 12. jūlija spriedumu lietā T54/18 Fashion Energy/EUIPO – Retail Royalty

(Lieta C678/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Retail Royalty Co. (pārstāvji: M. Dick, Solicitor, un J. Bogatz, advokāte)

Pārējie lietas dalībnieki: Fashion Energy Srl, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 20. novembra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Retail Royalty Co. pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________