Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-54/18, Fashion Energy / EUIPO – Retail Royalty, wniesione w dniu 12 września 2019 r. przez Retail Royalty Co.

(Sprawa C-678/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Retail Royalty Co. (przedstawiciel: M. Dick, solicitor, i J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Pozostali uczestnicy postępowania: Fashion Energy Srl, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) nie przyjął odwołania do rozpoznania i obciążył Retail Royalty Co. jej własnymi kosztami.

____________