Language of document :

Жалба, подадена на 5 април 2019 г. от André Geske срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 31 януари 2019 г. по дело T-427/18 — André Geske/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-285/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: André Geske (представител: S. Dahm, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 6 ноември 2019 г. Съдът на Европейския съюз (десети състав) отхвърли жалбата и определи жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________