Language of document :

Преюдициално запитване от Riigikohus (Естония), постъпило на 29 октомври 2019 г. — XX/Tartu vangla

(Дело C-795/19)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Riigikohus

Страни в главното производство

Жалбоподател: XX

Ответник: Tartu vangla

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 2, параграф 2 във връзка с член 4, параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите1 да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която предвижда, че увреждането на слуха под определения стандарт е абсолютна пречка за работа като служител в затвор и която при преценката дали са спазени изискванията относно слуха не позволява използването на коригиращи помощни средства?

____________

1 ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.