Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 29. októbra 2019 – XX/Tartu vangla

(vec C-795/19)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Riigikohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: XX

Žalovaný: Tartu vangla

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 2 ods. 2 v spojení s článkom 4 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1 vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré stanovujú, že sluchové postihnutie pod predpísanou normou predstavuje absolútnu prekážku výkonu činnosti úradníka väzenského dozoru a ktoré nedovoľujú použitie korekčných pomôcok pri posudzovaní splnenia požiadaviek na sluch?

____________

1 Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.