Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Riigikohus (Estland) den 29 oktober 2019 – XX mot Tartu vangla

(Mål C-795/19)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Riigikohus

Parter i det nationella målet

Klagande: XX

Motpart: Tartu vangla

Tolkningsfråga

Ska artikel 2.2 jämförd med artikel 4.1 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 2[7] november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet(1 ) tolkas så, att den utgör hinder mot en nationell lagstiftning enligt vilken föreskrivs att en hörselnedsättning som medför att de föreskrivna kraven inte är uppfyllda utgör ett absolut hinder mot en anställning som kriminalvårdare och enligt vilken korrigerande hjälpmedel inte får användas för att bedöma huruvida hörselkraven är uppfyllda?

____________

(1 ) EGT L 303, 2000, s. 16.