Language of document :

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 11 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Polymeles Protodikeio Athinon – Grecja) – RM, SN / Agrotiki Trapeza Ellados

(Sprawa C-262/19)1

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pomoc państwa – Ustanowienie hipotek zabezpieczających kredyty bankowe udzielone rolnikom – Ustawodawstwo krajowe ustanawiające pułap kwoty, na jaką ustanawiane są hipoteki – Niewystarczające przedstawienie powodów, dla których sąd odsyłający powziął wątpliwości w kwestii wykładni prawa Unii – Oczywista niedopuszczalność

Język postępowania: grecki

Sąd odsyłający

Polymeles Protodikeio Athinon

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: RM, SN

Strona pozwana: Agrotiki Trapeza Ellados

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Polymeles Protodikeio Athinon (sąd pierwszej instancji w Atenach, Grecja) postanowieniem z dnia 8 lutego 2019 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

____________

1 Dz.U. C 187 z 3.6.2019.