Language of document :

Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 10 октомври 2019 г. — B. K./Република Словения

(Дело C-742/19)

Език на производството: словенски

Запитваща юрисдикция

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Страни в главното производство

Жалбоподател: B. K.

Ответник: Република Словения

Преюдициални въпроси

Прилага ли се член 2 от Директива 2003/88/ЕО1 също и за работници или служители, които работят в сектора на отбраната, или за военнослужещите, които носят дежурства в мирно време?

Допуска ли разпоредбата на член 2 от Директива 2003/88/ЕО национална правна уредба, съгласно която не се включва в работното време времето, през което работещите в сектора на отбраната работници или служителите са на разположение на работното място или на определено място (но не в дома си) или през което работещите в сектора на отбраната военнослужещи присъстват по време на дежурство, като не извършват реална трудова дейност, но са длъжни да присъстват физически в казармата?

____________

1     Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).