Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 10.10.2019 – B.K. v. Slovenian valtio

(asia C-742/19)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pääasian asianosaiset

Valittaja: B.K.

Vastapuoli: Slovenian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko direktiivin 2003/88/EY1 2 artiklaa myös puolustusalalla työskenteleviin työntekijöihin tai rauhan aikana päivystävään sotilashenkilöstöön?

Ovatko direktiivin 2003/88/EY 2 artiklan säännökset esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan puolustusalalla työskentelevien työntekijöiden varallaoloa työpaikalla tai määritetyssä paikassa (mutta ei kotona) taikka puolustusalalla työskentelevän sotilashenkilöstön päivystyksen aikaista läsnäoloa, jonka aikana kyseinen sotilashenkilöstö ei tosiasiallisesti tee työtä mutta sen on kuitenkin oltava läsnä kasarmilla, ei lueta työaikaan?

____________

1 Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL 2003, L 299, s. 9).