Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 10. októbra 2019 – B.K./Slovinská republika

(vec C-742/19)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: B.K.

Žalovaná: Slovinská republika

Prejudiciálne otázky

Vzťahuje sa článok 2 smernice 2003/88/ES1 aj na pracovníkov pôsobiacich v oblasti obrany alebo na vojenský personál vykonávajúci pohotovostnú službu v čase mieru?

Bráni ustanovenie článku 2 smernice 2003/88/ES vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa pracovná pohotovosť na pracovisku alebo na určenom mieste (nie však v mieste bydliska), pokiaľ ide o pracovníkov pôsobiacich v oblasti obrany, čiže prítomnosť vojenského personálu pracujúceho v oblasti obrany v priebehu pohotovostnej služby, počas ktorej dotknutí pracovníci nevykonávajú skutočnú prácu, musia však byť fyzicky prítomní v kasárňach, nezapočítava do pracovného času?

____________

1 Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).