Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 10 oktober 2019 – B. K. mot Republiken Slovenien

(Mål C-742/19)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i det nationella målet

Klagande: B. K.

Motpart: Republiken Slovenien

Tolkningsfrågor

Är artikel 2 i direktiv 2003/881 tillämplig även på arbetstagare inom försvarsmakten eller på militär personal som genomför beredskapstjänstgöring i fredstid?

Utgör bestämmelsen i artikel 2 i direktiv 2003/88 hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken begreppet arbetstid inte omfattar bakjourstjänstgöring som utförs av arbetstagare inom försvarsmakten på arbetsplatsen eller annan av arbetsgivaren bestämd plats (men inte i hemmet) eller närvaro av militär personal inom försvarsmakten i samband med beredskapstjänstgöring under vilken personalen inte utför något faktiskt arbete, men är skyldig att vara fysiskt närvarande i förläggningsbyggnaden?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 2003, s. 9).