Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Испания), постъпило на 14 октомври 2019 г. — UD/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Дело C-746/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de de Barcelona

Страни в главното производство

Жалбоподател: UD

Ответник: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Преюдициални въпроси

Правилно ли испанската държава е транспонирала Директива 2008/1151 в националната правна уредба (Устройствен закон 4/2000, изменен с Устройствен закон 2/2009), след като нейният отговор на незаконния престой продължава да бъде глобата и само при отегчаващи обстоятелства — извеждането?

Може ли въз основа на принципа на съответстващо тълкуване испанската държава да иска Директива 2008/15 да се прилага пряко, дори когато последната противоречи на предвиденото в националното ѝ законодателство и се утежнява положението на чужденеца?

Подлежат ли член 55, параграф 1 и член 57, параграф 1 от Устройствен закон 4/2000 на съответстващо на Директива 2008/115 тълкуване, т.е. докато в испанския вътрешен правен ред продължава да е в сила разпоредба, която предвижда, че основната санкция за незаконен престой е глобата, или, напротив, това би довело до тълкуване contra legem на този вътрешен правен ред?

Трябва ли националният съд да продължи да прилага глобата като основна санкция, а извеждането — само при отегчаващи обстоятелства, или, напротив, окончателно е принуден да прилага извеждането във всички случаи, освен изрично изключените от Директива 2008/115?

____________

1 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (OB L 348, 2008 г., стр. 98).