Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 17 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 14.10.2019 – UD v. Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(asia C-746/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 17 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: UD

Vastaaja: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Espanjan valtio saattanut direktiivin 2008/1151 asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään (laki (Ley Orgánica) 4/2000, sellaisena kuin se on muutettuna lailla (Ley Orgánica) 2/2009), kun se on säilyttänyt laittoman oleskelun ensisijaisena seuraamuksena sakon ja vain raskauttavissa tapauksissa maastapoistamisen?

Voiko Espanjan valtio vedota yhdenmukaisen tulkinnan periaatteen nojalla direktiivin 2008/115 suoraan soveltamiseen jopa kansallisessa lainsäädännössä säädetyn vastaisesti ja ulkomaalaisen asemaa heikentäen?

Voidaanko lain 4/2000 55 §:n 1 momenttia ja 57 §:n 1 momenttia tulkita yhdenmukaisesti direktiivin 2008/115 kanssa, kun Espanjan kansallisessa lainsäädännössä on edelleen voimassa säännös, jonka mukaan ensisijainen seuraamus laittomasta oleskelusta on sakko, vai johtaisiko se päinvastoin tämän kansallisen lainsäädännön contra legem -tulkintaan?

Onko kansallisen tuomioistuimen edelleen määrättävä ensisijaisena seuraamuksena sakko ja raskauttavissa tapauksissa maastapoistaminen vai onko sen sitä vastoin välttämättä määrättävä kaikissa tapauksissa seuraamukseksi maastapoistaminen direktiivissä 2008/115 nimenomaisesti poissuljettuja tilanteita lukuun ottamatta?

____________

1 Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY (EUVL 2008, L 348, s. 98).