Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 14. oktobrī iesniedza Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Spānija) – UD/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Lieta C-746/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītājs: UD

Atbildētāja: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai Spānijas valsts ir pareizi transponējusi Direktīvu 2008/115 1 valsts tiesībās (Ley Orgánica 4/2000, kurā grozījumi izdarīti ar Ley Orgánica 2/2009), nelikumīgas uzturēšanās gadījumā galvenokārt piemērojot naudas sodu un tikai smagos gadījumos piemērojot izraidīšanu?

2.    Vai saskaņā ar atbilstīgas interpretācijas principu Spānijas valsts var veikt Direktīvas 2008/115 tiešu piemērošanu, pat ja tas notiek pretēji šīs valsts tiesību aktos noteiktajam un pasliktina ārvalstnieka stāvokli?

3.    Vai Ley Orgánica 4/2000 55. panta 1. punkts un 57. panta 1. punkts var tikt interpretētas atbilstīgi Direktīvai 2008/115, proti, kas nozīmē, ka Spānijas tiesību sistēmā spēkā paliek norma, kurā kā galvenais sods par nelikumīgu uzturēšanos ir noteikts naudas sods, vai arī, gluži pretēji, tā rezultātā šis valsts tiesiskais regulējums tiktu interpretēts contra legem?

4.    Vai valsts tiesai ir jāturpina piemērot naudas sodu kā galveno sodu un piemērot izraidīšanu smagākos gadījumos vai, gluži pretēji, tai obligāti ir jāpiemēro izraidīšana visos gadījumos, izņemot tos, kas Direktīvā 2008/115 ir tieši izslēgti?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV 2008, L 348, 98. lpp.).