Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Spanje) op 14 oktober 2019 – UD/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Zaak C-746/19)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: UD

Verwerende partij: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudiciële vragen

Heeft de Spaanse Staat richtlijn 2008/1151 op correcte wijze omgezet in nationale regelgeving (OW 4/2000, zoals gewijzigd bij OW 2/2009), door als primaire reactie op illegaal verblijf een geldboete te blijven opleggen en slechts in ernstige gevallen de verwijdering te gelasten?

Kan de Spaanse Staat ingevolge het beginsel van richtlijnconforme uitlegging, richtlijn 2008/115 rechtstreeks toepassen, zelfs als dit in strijd zou zijn met het bepaalde in zijn nationale wetgeving en de situatie van de vreemdeling zou verergeren?

Kunnen, zolang in het Spaanse nationale recht een voorschrift van kracht blijft dat bepaalt dat de primaire sanctie op illegaal verblijf de geldboete is, artikel 55, lid 1, en artikel 57, lid 1, OW 4/2000 worden uitgelegd in overeenstemming met richtlijn 2008/115, of zou een richtlijnconforme uitlegging daarentegen leiden tot een uitlegging contra legem van dat nationale recht?

Moet de nationale rechter, als voornaamste sanctie, de geldboete en, in ernstige gevallen, de verwijderingsmaatregel blijven opleggen, of is hij daarentegen onherroepelijk verplicht om in alle gevallen de verwijdering te gelasten, behalve in de gevallen die bij richtlijn 2008/115 uitdrukkelijk zijn uitgesloten?

____________

1     Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB 2008, L 348, blz. 98)