Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 14 października 2019 r. – UD / Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Sprawa C-746/19)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de de Barcelona

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: UD.

Strona pozwana: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Pytania prejudycjalne

Czy państwo hiszpańskie w sposób prawidłowy dokonało transpozycji dyrektywy 2008/115/WE1 do uregulowania krajowego (LO 4/2000 [ustawy organicznej 4/2000] znowelizowanej w drodze L.O. 2/2009 [ustawy organicznej 2/2009]), pozostawiając w przypadku nielegalnego pobytu grzywnę jako podstawowe rozwiązanie, a wydalenie jedynie w poważnych przypadkach?

Czy zgodnie z zasadą wykładni zgodnej państwo hiszpańskie może powoływać się na bezpośrednie zastosowanie dyrektywy 2008/115, nawet wbrew przepisom ustawodawstwa krajowego i pogarszając sytuację cudzoziemca?

Czy art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 1 Ley Orgánica 4/2000 (ustawy organicznej 4/2000) mogą podlegać wykładni zgodnej z dyrektywą 2008/115, co oznacza, że w hiszpańskim wewnętrznym porządku prawnym w dalszym ciągu będzie obowiązywać przepis przewidujący grzywnę jako podstawową karę w przypadku nielegalnego pobytu, czy też przeciwnie, prowadziłoby to do wykładni tego uregulowania krajowego contra legem?

Czy sąd krajowy w dalszym ciągu powinien stosować grzywnę jako karę podstawową, a wydalenie jako karę stosowaną w poważnych przypadkach, czy też przeciwnie, jest on bezwzględnie zobowiązany do stosowania kary wydalenia we wszystkich przypadkach z wyłączeniem tych wyraźnie wskazanych w dyrektywie 2008/115?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. 2008, L 348, s. 98)