Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Spanien) den 14 oktober 2019 – UD mot Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Mål C-746/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Parter i det nationella målet

Klagande: UD

Motpart: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Tolkningsfrågor

Har den spanska staten införlivat direktiv 2008/1151 med den nationella rätten (lag 4/2000, i dess ändrade lydelse enligt lag 2/2009) på rätt sätt, med hänsyn till att den i första hand tillämpar böter vid olaglig vistelse och bara i allvarligare fall tillämpar avlägsnande?

Får den spanska staten i enlighet med principen om konform tolkning kräva att direktivet ska tillämpas direkt, även om det strider mot bestämmelserna i den nationella lagstiftningen och det medför att utlänningens situation förvärras?

Kan artiklarna 55.1 och 57.1 i lag 4/2000 tolkas i överensstämmelse med direktiv 2008/115, det vill säga så länge en bestämmelse i den nationella lagstiftningen som föreskriver böter som huvudpåföljd för olaglig vistelse fortfarande gäller, eller leder det till en tolkning contra legem av denna nationella lagstiftning?

Får den nationella domstolen fortsätta att tillämpa ett bötesstraff som huvudpåföljd och avlägsnande i allvarligare fall eller är den oundvikligen tvungen att under alla förhållanden tillämpa avlägsnande, utom i de fall som uttryckligen undantas i direktiv 2008/115?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 2008, s. 98).