Language of document :

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg – Niemcy) – GE / Société Air France

(Sprawa C-370/19)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 280 z 19.8.2019.