Language of document :

2019 m. spalio 16 d. First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JCM Europe (UK) Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Byla C-760/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: JCM Europe (UK) Ltd

Kita apeliacinio proceso šalis: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2016 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/17601 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje negalioja tiek, kiek pagal šį reglamentą jame nurodytam banknotų tikrintuvui ir pinigų dėtuvėms priskirtas KN kodas 8472 90 70, o ne KN kodas 9031 49 90?

2.    Konkrečiai, ar [Reglamentas 2016/1760] negalioja tiek, kiek:

a)    juo nepagrįstai apribojama 9031 pozicijos apimtis;

b)    juo nepagrįstai išplečiama 8472 pozicijos apimtis;

c)    jame atsižvelgiama į neleistinus veiksnius;

d)    klasifikuojant šiame reglamente aprašytą gaminį tinkamai neatsižvelgiama į Paaiškinimus, KN kodus ir (arba) Bendrąsias aiškinimo taisykles?

____________

1 OL L 269, 2016, p. 6.