Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 16 oktober 2019 – JCM Europe (UK) Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zaak C-760/19)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: JCM Europe (UK) Ltd

Verwerende partij: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciële vragen

Is uitvoeringsverordening (EU) 2016/17601 van de Commissie van 28 september 2016 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (GN) ongeldig voor zover het in die verordening beschreven apparaat bestaande uit een validator voor bankbiljetten en geldlades daarbij wordt ingedeeld onder GN-code 8472 90 70 en niet onder GN-code 9031 49 90?

In het bijzonder: is uitvoeringsverordening (EU) 2016/1760 van de Commissie ongeldig voor zover daarin:

de werkingssfeer van post 9031 onrechtmatig wordt beperkt;

de werkingssfeer van post 8472 onrechtmatig wordt verruimd;

rekening wordt gehouden met ontoelaatbare factoren;

bij de indeling van het product zoals beschreven in die verordening niet naar behoren rekening wordt gehouden met de toelichtingen, de GN-posten en/of de algemene regels voor de interpretatie?”

____________

1 PB 2016, L 269, blz. 6.