Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 16 października 2019 r. – JCM Europe (UK) Ltd / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Sprawa C-760/19)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: JCM Europe (UK) Ltd

Strona przeciwna: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Pytania prejudycjalne

Czy rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/17601 z dnia 28 września 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (CN) jest nieważne w zakresie, w jakim klasyfikuje ono akceptor banknotów i kasety na banknoty określone w tym rozporządzeniu do kodu CN 8472 90 70, a nie do kodu CN 9031 49 90?

Czy, w szczególności, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1760 jest nieważne w zakresie, w jakim:

a)    bezzasadnie ogranicza zakres pozycji 9031;

b)    bezzasadnie rozszerza zakres pozycji 8472;

c)    uwzględnia niedopuszczalne czynniki;

d)    nie uwzględnia należycie not wyjaśniających, pozycji CN lub ogólnych reguł interpretacji przy klasyfikacji produktu takiego jak opisany w tym rozporządzeniu?

____________

1 Dz.U. 2016, L 269, s. 6.