Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Alba Iulia (Румъния), постъпило на 30 август 2019 г. — LN/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

(Дело C-655/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Alba Iulia

Страни в главното производство

Жалбоподател: LN

Ответници: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 2 от Директива 2006/112 на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност1 сделка, при която данъчнозадължено лице, което в качеството си на кредитор придобива недвижим имот — предмет на изпълнително производство, и след известно време го продава, за да си възстанови предоставените в заем средства, да се счита за икономическа дейност под формата на ползване на материален или нематериален актив с цел получаването на редовни приходи от него?

Може ли лицето, извършило посочената по-горе правна сделка, да се счита за данъчнозадължено лице по смисъла на член 9 от Директива 2006/112?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).